Referensprojekt

Handelsutredningar och statsutvecklingsprojekt

Utredningar med Ann-Marie Johansson som projektledare

Handelsanalys och konsekvensutredning för Lunds kommun

Beställare: Nuveen Real Estate (Östralund)

Syftet med analysen var att ta fram relevant och uppdaterad fakta om handeln i Lund som underlag inför strategiska beslut om den fortsatta utvecklingen av Nova Lund.  Betydelsefulla omvärldsfaktorer inkl e-handelns påverkan på den fysiska handeln i Lund analyserades. 

Källa: Unibail-Rodamco-Westfield

Solna Centrum och kringliggande kvarter

Beställare: Unibail-Rodamco-Westfield (RSD)

Kommande utveckling av Solnavägen från dagens trafikled till en mer småskalig och ombonad stadsgata med verksamheter, kontor och bostäder ger möjlighet för ett omfattande stadsutvecklingsarbete som planeras avseende Solna Centrum och närliggande kvarter. Analysen belyste vilken roll Solna Centrum kan komma att ha/få i ett bredare lokalt/regionalt perspektiv och marknadsförutsättningarna för handel, restaurang- och caféverksamhet, kommersiell service och översiktlig om förutsättningarna för offentlig service.  Lämpliga proportioner och kommersiell inriktning utifrån flera olika tidshorisonter analyserades.   Analysen kompletterades även med relevanta svenska och internationella referensprojekt.

Källa: Visionsbild ÅWL, KF Fastigheter

Kungens Kurva stadsliv

Beställare: KF Fastigheter (WSP)

Analys av förutsättningarna för gatuplansberikande verksamheter för ett nytt bostadsområde i Kungens Kurva. Analysen har även omfattat förslag på lämplig lokalisering av hyresgäster och analys av kritisk massa när det gäller antalet bostäder för att utgöra basen för handel och samhällsservice i området.

Näringslivsanalys

Källa: Göteborgs stad, Vision stadsboulevard

Dag Hammarskjölds Boulevard – Möjlig verksamhetsutveckling

Beställare: Göteborgs stad (WSP)

Som underlag till planarbetet beställde Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret en analys som underlag inför omvandlingen av Dag Hammarkjöldsleden i Göteborg till en stadsboulevard. I uppdraget ingick att göra en analys av möjlig verksamhetsutveckling. Analysen innehöll en näringslivsanalys med beräknad efterfrågan på kontor i olika utbyggnadsskeden och en handelsutredning för att ge svar på frågorna på vad bottenvåningarna och eventuellt fler våningar utefter Boulevarden kan innehålla och till vilken mängd. Utredningen omfattade även en analys avseende vilka lägen längs Boulevarden som är lämpliga för olika verksamheter samt en analys av olika verksamheters behov. Ann-Marie Johansson var ansvarig för detta uppdrag i sin roll som seniorkonsult på WSP.

Omvärldsanalys

Källa: Bodens kommun

Framtidens stad

Beställare: Boden, Jönköping, Gävle och Eskilstuna kommun samt ICA Fastigheter, Agora Retail, Axfood, Lindex och Skanska (WSP)

Ann-Marie Johansson är initiativtagare och har varit projektledare tillsammans med Christina Blomberg för projektet Framtidens stad som WSP har genomfört tillsammans med olika kommuner och aktörer och i samarbete med Nyréns Arkitekter. Projektet omfattar en omvärlds- och scenarioanalysdel (del 1) som är gemensam för samtliga projektdeltagarna och där också erfarenhetsutbudet mellan de olika kommunerna och aktörerna utgör en viktig del.  I den för respektive stad specifika delen genomfördes en lokal workshop. I denna del levererades en handelsutredning och en framtidsbild för staden samt underlag för handlingsplaner på kortare och längre sikt. 

Frågeställningar för projektet:

  • Hur ser morgondagens konsument ut?
  • Vilka krav kommer morgondagens kommuninvånare att ställa?
  • Hur kan olika omvärldsfaktorer komma att påverka våra svenska stadskärnor?
  • Vad kommer att krävas för att vara en attraktiv stad i framtiden för såväl kommuninvånare som fastighetsägare och hyresgäster?

I Bodens kommun kompletterades även projektet med en kundundersökning och djupintervjuer med olika aktörer verksamma i stadskärnan.

Foto: Ann-Marie Johansson – studieresa Victoria Leeds

Projektledare för studieresa till Manchester, Leeds och Liverpool

Resan genomfördes med ett antal kunder och samarbetspartners (WSP)

Syftet med studieresan är att kunna tillföra den egna organisationen inspiration, nytänkande, kreativitet och kunskap om de senaste trenderna inom stadsutveckling genom att studera intressanta referensprojekt

Studieresan bedrevs i en mindre grupp där olika kompetenser utbytte erfarenheter sinsemellan. Guppen besökte såväl arkitektkontor som fastighetsutvecklare och fastighetsägare.