Handel

Handelsutredningar

Genomförs både på en övergripande nivå såsom för en region, kommun eller en stadskärna eller mer detaljerat för en stadsdel, ett bostadsområde, ett köpcentrum eller handelsområde eller annan specifik fastighet.

Syftet med en handelsanalys är att bedöma en plats marknads- och omsättningspotential för detaljhandel och service, och dimensionering av lokalytor för dagligvaror och sällanköpsvaror med hänsyn tagen till den framtida tillväxten inom marknadsområdet och den nuvarande och framtida konkurrenssituationen.

Marknadsanalysen är ett instrument för att handeln i så stor utsträckning som möjligt skall kunna anpassas efter marknadsförutsättningarna. En handelsanalys utgör ett viktigt underlag inför framtida investeringar och ger stöd även inför utvecklingen av det kommersiellt innehållet och i uthyrningsprocessen.

Exempel på innehåll i en handelsutredning

 • Översiktlig analys av trender som bedöms påverka våra stadskärnor och handeln
 • Analys av existerande handeln
 • Analys av läget och tillgängligheten inkl. framtida infrastrukturplaner
 • Analys av upptagningsområde/marknadsområde för definierat område/objekt.
 • Framtagning av befolkningsunderlag och befolkningsprognoser samt marknadsunderlag/köpkraft och framtida marknadstillväxt per del av marknadsområdet
 • Redovisning av socioekonomiska data per del av marknadsområdet – åldersstruktur, disponibel inkomst, dagbefolkning och nattbefolkning per näringsgren (pendlingsnetto).
 • Konkurrenssituationen och framtida konkurrens
 • Analys av e-handelns framtida utveckling och bedömd påverkan på handeln
 • Analys av försäljning jämfört med försäljningsunderlag för den egna kommunen och kranskommunerna uppdelat på dagligvaror och sällanköpsvaror (Handelsindex)
 • Handelsindex utveckling inom kommunen
 • Analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT-Analys)
 • Beräkning av framtida omsättningspotential för handeln samt ytbehov per varugrupp för detaljhandeln och restaurang- och caféverksamhet samt kommersiell service.
 • Slutsatser och rekommendationer

Näringslivsanalyser

Syftet är att kartlägga näringslivets struktur i dag och tillväxtbranscher samt utifrån analysen identifiera de verksamheter som sannolikt efterfrågar att etablera sig i området på kort och på lång sikt. Detta kan gälla såväl nya stadsutvecklingsprojekt som omvandling av markanvändningen i befintliga områden.

Exempel på innehåll i en näringslivsanalys

 • Analys av läget och tillgängligheten med bil och kollektiva färdmedel
 • Analys av näringslivsstrukturen i dag–och tillväxtbranscherna
 • Vilka typer av företag etablerar sig i området och dess närområde
 • Områdets position för olika verksamheter i relation till övriga staden och regionen.
  Nuvarande konkurrens samt planer (kända) samt vakansnivåer.
 • Analys av de viktigaste lokaliseringsvillkoren, och hur väl står sig området jämfört med dessa idag och vad måste tillföras för att stärka områdets potential.
 • Finns det funktioner eller verksamheter som saknas idag eller som finns men önskar omlokalisera eller utveckla – som kan se området som en framtida plats för lokalisering?

Vi hjälper dig.